VYHLEDÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Při vyhledávání zaměstnanců s vysokým potenciálem identifikujeme a využíváme nejvhodnější zdroje možných kandidátů.

Vyhledáváme ty kandidáty, kteří splní očekávání nejen svých zaměstnavatelů, ale i zákazníků zaměstnavatelů.

Pro účely vyhledávání máme k dispozici průběžně aktualizovanou databázi zájemců o zaměstnání, provádíme výběr kandidátů na základě inzerce, využíváme sociální sítě.

V případě, že existuje pouze omezený počet vhodných kandidátů, oslovujeme kandidáty napřímo na základě rozsáhlé sítě kontaktů a své databáze. Disponujeme širokou profesionální sítí kontaktů, které nám umožňují rychle získat informace.

Konzultanti MANAGEMENT CONSULT prezentují kandidátům konkrétní požadavky kladené na úspěšného uchazeče a informují o reálných pracovních nabídkách.

Cílem pohovorů s kandidáty je zjistit, zda kandidát má požadované kompetence pro danou pracovní pozici.

Při výběru kandidátů se zaměřujeme na to, zda kandidáti splňují nejen požadavky daného pracovního místa, ale i požadavky zaměstnavatele jako celku.

Věnujeme pozornost kompetencím, postojům a charakteristik chování kandidátů.

V průběhu celého výběrového řízení zaručujeme klientovi naprostou diskrétnost o získaných informacích. Informace o kandidátech se poskytují pouze s jejich výhradním svolením.

ASSESSMENT CENTRE

Assessment Centre (AC) je specifická diagnostická metoda, která se používá pro výběr zaměstnanců. Hlavním rysem AC je přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta podle různých kritérií během delšího časového úseku. Účastníci jsou hodnoceni při řešení modelových pracovních situacích, při řešení úkolů zaměřených na týmovou spolupráci, individuální rozvaze. Hodnotí se kompetence požadované zaměstnavatelem pro výkon dané pozice, tzn. hlavně individuální vlastnosti a výkonové předpoklady uchazeče, jeho komunikační a sociální schopnosti, v neposlední řadě také motivace uchazeče pro získání pracovní pozice.

Možnosti využití:

 • Vysoké manažerské pozice
 • Úzce specializované pozice
 • Výběr více pracovníků téže profese z velkého množství uchazečů

Obvyklá doba trvání je jeden den. Informace získané pomocí této metody poskytují větší jistotu při rozhodování o přijetí uchazeče a s velkou pravděpodobností snižuje riziko chybného výběru. Výstupem je závěrečná zpráva s celkovou charakteristikou vybraných uchazečů, kteří jsou vhodní pro danou pracovní pozici.

Mezi výhody AC patří:

 • Větší počet hodnotitelů
 • Různorodost použitých diagnostických metod
 • Možnost sledování uchazeče v interakci s ostatními
 • Časová i finanční úspora

OUTPLACEMENT

Služba outplacement je určena pro firemní klienty, kteří se zajímají o poskytování pomoci a podpory svým zaměstnancům propouštěným z důvodu organizačních změn ve firmě. Hlavním cílem je výrazně zvýšit šance propouštěných na trhu práce a také zachovat klidnou atmosféru ve společnosti a tím i její produktivitu a prosperitu.

V rámci služby outplacement nabízíme:

 • Komunikace s propuštěnými zaměstnanci o jejich emocích, které vyvstaly z důvodu propuštění
 • Poradenství ohledně kariéry nebo další možnosti uplatnění
 • Poskytování služeb pro systematické hledání práce
 • Pomoc při sepisování životopisů a žádostí o práci
 • Seznámení se strukturou přijímacího pohovoru a možnostmi, kam může být pohovor veden
 • Příležitost pro procvičování dovedností nutných pro úspěšné zvládnutí při pohovoru a vše je v bezpečném prostředí
 • Možný přímý kontakt s eventuálními zaměstnavateli

Mezi užívané metody patří individuální konzultace a rozhovory, skupinové diskuse, modelování situací.

Outplacement umožňuje organizaci zachování dobré pověsti a utváří důvěryhodnou image firmy, která je schopna se o své zaměstnance postarat i v době, kdy je nucena je propustit.

PSYCHODIAGNOSTIKA

Psychologická problematika osobnosti, z hlediska stanovení a následného rozboru vlastností, které jsou přímo přítomné při pracovních aktivitách, a které se zdají být podstatné pro kvalitní provedení práce, je velmi rozsáhlá a stále se dochází k novým poznatkům.

Psychologické testy poskytují základní informace o osobnostním profilu, interpersonálním chování, inteligenci, poznávacích schopnostech a dovednostech. Jejich výsledky zvyšují objektivitu posouzení schopností a dovedností uchazeče o zaměstnání. Cílem psychologického vyšetření je také komplexní zmapování sociálních, kognitivních a motivačních vlastností osobnosti, které také může pomoci v dalším směřování v kariérovém rozvoji zaměstnance. Vlastnosti a schopnosti uchazečů, které pomocí psychodiagnostických metod zjišťujeme, jsou především:

 • Intelektový potenciál
 • Povahové vlastnosti
  • sociální dimenze jedince (komunikativnost, sociální adaptabilita, týmová orientace, otevřenost vůči skupině, schopnost prosadit se)
  • ukazatele psychické stability (odolnost vůči zátěži, frustrační odolnost, stabilita nálad, sebeovládání, schopnost překonávat překážky)
  • řídicí předpoklady (asertivita, schopnost sebeprosazení, organizační a vůdčí schopnosti) charakterové vlastnosti (smysl pro zodpovědnost, respekt k normám, tendence k přetvářce, otevřenost, loajálnost a další)

Naše společnost nejčastěji administruje osobnostní dotazník Sixteen Personality Factor Questionnaire (16 PF). Dotazník se používá ve všech oblastech psychologie při zjišťování osobnostních charakteristik běžné populace. V souladu s konkrétním cílem psychodiagnostického vyšetření jsme schopni vytvořit odpovídající baterii metod. Na zpracování a interpretaci testů může navazovat realizace příslušného tréninku, popř. komplexní psychodiagnostické vyšetření.

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK (HPI)

Vysoce validní psychodiagnostický test těch osobnostních rysů, které jsou podstatné pro úspěch v zaměstnání, v mezilidských vztazích, při vzdělávání a v životě obecně. HPI hodnotí osobnost a předpovídá úspěch v profesionálním životě. Byl navržen primárně pro použití při výběru zaměstnanců, jejich rozvoji a kariérovém plánování. HPI je prvním z nové generace osobnostních dotazníků, které byly vytvořeny na základě výzkumu profesního výkonu a byl vyvinutý přímo na pracující populaci, není tedy orientován klinicky. HPI je možno administrovat ON-LINE chráněným přístupem přes internet, nebo tradičně tužka-papír.

HPI může pomoci ve třech základních oblastech: individuální psychodiagnostika, výběr zaměstnanců a rozvoj manažerských dovedností.

Při individuální psychodiagnostice umožňuje HPI zhodnocení kariérového potenciálu napříč celou škálou odvětví. Tyto informace napoví, jestli se daná osoba hodí pro určité povolání, zda by měla zvážit další studium a identifikuje ty aspekty chování testované osoby, které by mohly vyžadovat hlubší pozornost. HPI obsahuje interpretaci pozitivních i negativních důsledků výsledných hodnot v jednotlivých škálách pro další kariéru.

Hoganův osobnostní dotazník (HPI) popisuje osobnost člověka v sedmi základních dimenzích:

 • Stabilita
 • Sebeprosazení
 • Sociabilita
 • Kooperativnost
 • Systematičnost
 • Zvídavost (představivost, nápaditost)
 • Učenlivost (vzdělávání)

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Naší snahou je poradit a pomoci klientům, respektive kandidátům s tím, jak se ucházet o pracovní místo. Chceme poskytnout klientům potřebnou podporu a povzbuzení, aby mohli realizovat svůj potenciál a dosáhnout úspěšné kariéry vzhledem ke svým schopnostem.

Cílem kariérového poradenství je:

 • Získat zkušenosti, jak uspět na trhu práce
 • Zvýšit šance získat první nebo novou pracovní příležitost
 • Rozšířit znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšné absolvování výběrového řízení a uplatnění na trhu práce

Nejčastěji řešené otázky v rámci kariérového poradenství jsou:

 • Plánování a řízení kariéry a orientace na trhu práce
 • Sebehodnocení, včetně pojmenování silných stránek
 • Volba a výběr povolání
 • Osobnostní diagnostika
 • Jak a kde hledat pracovní místo
 • Profesní životopis, včetně motivačního dopisu
 • Profil na profesní sociální síti Linkedin
 • Průběh výběrového řízení, včetně přípravy na pohovor a AC
 • Jak se úspěšně prezentovat
 • Jak se domlouvat na podmínkách nástupu

V průběhu individuálních nebo skupinových setkání jsou používány tyto techniky:

 • Diskuze a konkrétní příklady z praxe
 • Mentorink
 • Praktické procvičení a hraní rolí
 • Kreativní metody a hry
© MANAGEMENT CONSULT, S.R.O., REVOLUČNÍ 13, 110 00 PRAHA 1